Seuran säännöt

SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on
OULUN TYÖVÄEN PURSISEURA ry.
Seuran kotipaikka on OULU.
2 § Seuran tarkoitus ja toiminta
Seuran tarkoituksena on:
1) edistää urheilun, veneilyn ja vesillä liikkumisen sekä erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, matkailua sekä terveitä elämäntapoja
2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä
3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa sekä
4) toimia vesillä liikkumisen turvallisuuden, puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:
1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä
3) toimeenpanee purje- ja moottoriveneiden katsastustoimintaa
4) pitää venerekisteriä
5) julkaisee määräyksiä ja ohjeita alusten tarkastuksesta sekä lipun ja venemerkkien käyttämisestä
6) harjoittaa satama- ja telakkatoimintaa
7) harjoittaa tiedoitus- ja julkaisutoimintaa
8) seuran viralliset tunnukset ovat yhdistyksen lippu ja rintamerkit.
Toimintansa tukemiseksi seura:
1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia
2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä, sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa
4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.
Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.
3 § Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut
Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.
Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle 18 -vuotias yksityinen henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.
Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.
Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.
Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajankohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Kunniajäseneltä, kunniapuheenjohtajalta ja vapaajäseneltä ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.
Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.
4 § Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa seurasta:
1} jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän seuraan liittyessään sitoutui
2} jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa
3} jos jäsen ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
4) jos jäsen on rikkonut liputus- ja järjestyssääntöjä.
Jäsen voidaan katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
5 § Toimielimet
Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.
6 § Seuran sääntömääräiset kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä ja syyskokous loka- tai marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat
3) esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta
4) esitetään tilinpaatos ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta
5) päätetään tilinpaatoksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9 §:n edellyttämällä tavalla
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle kalenterivuodelle
5) vahvistetaan hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkiot
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
8) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista toimikunnista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.
Vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus
ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai syyskokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.
7 § Ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
8 § Äänioikeus seuran kokouksessa
Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.
Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.
Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen kunniajäseneksi tai -puheenjohtajaksi kutsumista.
9 § Kutsu seuran kokouksiin
Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko
1) kirjeitse tai
2) ilmoituksena Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka
3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä.
10 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi, sihteeri, taloudenhoitaja ja 4-6 muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kaikki hallituksen erovuoroiset jäsenet voidaan välittömästi valita uudelleen.
Ensimmäisenä vuonna ratkaistaan erovuoroisuus arpomalla; arpominen toimitetaan heti vaalien jälkeen. Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide,
jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.
11 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaisesti.
Erityisesti hallituksen tehtävänä on:
1) edustaa seuraa
2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista
3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset
5) pitää luetteloa seuran jäsenistä
6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin toimikuntiin
8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.
12 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.
Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.
13 § Tilintarkastajat
Seuralla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka kaikki valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
14 § Tilikausi ja tilintarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
15 § Sääntöjen muuttaminen
Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
16 § Seuran purkaminen
Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan seuran toimesta perustetulle tai perustettavalle työläisurheilua ja veneilytoimintaa tukevalle säätiölle tai työläisurheilua ja veneilytoimintaa tukevalle rekisteröidylle yhdistykselle.
17 § Muut määräykset
Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.
18 § Vanhat jäsenoikeudet
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia. Uusia vapaajäsenyyksiä ei enää myönnetä seuran vuoden 2012 syyskokouksen päätöksellä, mutta jo myönnetyt vapaajäsenyydet jäävät voimaan. Vapaajäsenillä on samat oikeudet kuin seuran varsinaisilla jäsenillä, mutta heiltä ei peritä jäsenmaksua.