SATAMASÄÄNNÖT 2021

Hyväksytty OTPS:n syyskokouksessa 12.11.2020

SATAMASÄÄNNÖT 2021

1. Yleistä

1.1. Satamasäännöt koskevat laituri- ja telakointisopimuksen (LT -sopimus) haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia OTPS:n telakka-alueella.

– Veneilijälle, jonka on oltava seuran jäsen, on toimitettu hakemuksesta satamakapteenin hyväksymä laituri- ja telakointipaikkasopimus, joka on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimuksen haltija tai OTPS ry sen irtisanoo. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, että LT-sopimuksen haltija noudattaa satama- ja seuran sääntöjä.

1.2. Sopimuksen haltijan on hoidettava vartiovuoronsa, huolehdittava veneensä katsastuksesta, osallistuttava seuran talkoisiin mahdollisuuksien mukaan sekä huolehdittava muista jäljempänä satamasäännöissä mainituista tehtävistä.

– Kaikki tässä mainittu on veneilyyn liittyvää yhteisöllistä toimintaa. Yhteistyöllä saadaan satama-alue pidettyä toimintakuntoisena ja viihtyisänä – samalla pyritään pitämään kustannukset kurissa ja sen myötä maksut alhaisina.

1.3. LT-sopimuksen haltijan on huolehdittava, että satama-alueella olevat veneet ja muu kalusto on vakuutettu. Veneiden vakuutuskirjat tarkistetaan vuosittain katsastuksen yhteydessä. Muun kaluston kohdalla sopimuksen haltija sitoutuu huolehtimaan vakuutuksesta. On huomattava, että OTPS ry ei ole vastuussa telakka-alueella veneille tapahtuvista vahingoista. Jokainen sopimuksen haltija vastaa aiheuttamistaan vahingoista myös muiden vaurioituneiden veneiden tai muun omaisuuden ja kaluston osalta.

1.4. Satama-alueella olevat veneet ja muu kalusto on säilytettävä asianmukaisesti erityistä siisteyttä noudattaen. Tämä koskee erityisesti veneiden talvisäilytyskatteita ja muita varusteita, jotka yleisen siisteyden kannalta on oltava huolellisesti kiinnitettyinä.

1.5. Satama-alueella on merkityt paikat jätteiden keräämistä varten. Jätesäiliöt ovat tarkoitettu ainoastaan sopimuksen tehneiden veneilijöiden käyttöön. Kotitalousjätteiden tai muualta tuodun jätteen laittaminen säiliöihin tai tuominen alueelle on kielletty. Kaikki vaaralliset jätteet tulee sopimuksen haltijan toimittaa Oulun kaupungin jätehuoltopisteisiin.

1.6. Septilaiturissa oleva tyhjennyspumppu on jäsenten käytettävissä. Käytettäessä tyhjennyspumppua on seurattava suojakaapin kyljessä olevia ohjeita. Laitteen käyttö muuhun kuin septitankin tyhjennykseen (esim. pilssivesien poistoon) on ehdottomasti kiellettyä! Septilaituriin saa kiinnittyä vain tyhjennyspumpun käytön ajaksi.

2. Laituri- ja telakointisopimus

2.1. Laituri- ja telakointisopimukseen (LT-sopimukseen) sisältyy

2.1.1. Veneen laituripaikka, satamatrailerin tai venepukin säilytyspaikka kesäaikaan
2.1.2. Talvella veneen säilytys venepukin/satamatrailerin päällä joko kentällä tai hallissa – kesällä telakointivarusteiden säilytys, mikäli laituripaikka on muualla
2.1.3. Muu kaluston säilytys telakka-alueella kesällä ja talvella (peräkärry, jolla tms., muu siirrettävissä oleva varustus)
2.1.4. Talvella maanvarainen veneen suojaksi koottava telttarakennelma – puretaan kesäksi – lupa haettava erikseen satamakapteenilta
2.1.5. Maanvarainen telttarakennelma veneen kunnostusta varten –lupa haettava erikseen

2.2. Halleihin telakoitavat veneet

2.2.1. Telakointi halleihin tehdään toistaiseksi voimassa olevan laituri- ja telakkapaikkasopimuksen mukaisesti satamapäällikön ja nosturinkäyttäjien/pyöräkoneenkuljettajien ohjeiden mukaisesti
2.2.2. Talvitelakointi hallissa päättyy juhannukseen mennessä, veneet siirretään joko laituripaikalle tai kentälle – kenttätelakoinnista sovitaan erikseen satamakapteenin kanssa
2.2.3. Halliin jäävät veneet ovat kesätelakoituina – sovittava satamakapteenin kanssa sopimuksen muuttamisesta
2.2.4. Veneen säilytyksestä hallissa ilman sovittua korjaus- tai kunnostusprojektia tehdään hakemuksesta hallituksen päätös – esittelijänä satamakapteeni
2.2.5. Korjaus- ja pitempiaikaisista kunnostusprojekteista sovittava satamakapteenin kanssa – kirjataan hallituksen päätöksiksi

2.3. Kesä- ja talvikauden LT -maksut

2.3.1. Suoritettava etukäteen viimeistään eräpäivään mennessä – maksukehotuksista peritään maksu
2.3.2. Mikäli lasku jää maksamatta, katsotaan LT -sopimus päättyneeksi
2.3.3. Veneen saa sijoittaa laituri- tai talvitelakointipaikalleen vasta LT -sopimuksen mukaisen laskun maksamisen jälkeen – veneen ja kaluston siirtämisessä on noudatettava satamakapteenin tai nosturinkäyttäjien antamia ohjeita.
2.3.4. Tarvittavista muutoksista voimassa olevaan laituri- ja telakointipaikkasopimukseen on sovittava OTPS:n satamakapteenin kanssa
2.3.5. Jos venepaikan haltija ei tarvitse laituri- tai telakointipaikkaa, hänen on ilmoitettava asiasta satamakapteenille viipymättä – seuralla on oikeus veloittaa käyttämättömästä laituri- tai telakkapaikasta sopimuksen mukainen maksu
2.3.6. Poikkeusmenettelyistä on sovittava erikseen OTPS:n satamakapteenin kanssa
2.3.7. Jos telakointimaksua ei ole suoritettu eikä muusta ole sovittu, seura voi ottaa telakointipaikalle seuraavan jonossa olevan veneen

2.4. Venepaikan aisojen asettaminen ja nostaminen

2.4.1. Sopimuksen haltija sitoutuu huolehtimaan venepaikkansa aisojen paikoilleen asettamisesta ja nostamisesta – sovitaan viereisen laituripaikan haltijan kanssa
2.4.2. Aisat laitetaan paikalleen viimeistään toukokuun 3. viikonloppuna – kentän huoltamisen vuoksi aisojen on oltava vedessä, ei kentällä
2.4.3. Aisat nostettava ylös viikon 42 loppuun mennessä
2.4.4. Viimeiseksi veneensä nostava huolehtii molempien aisojen nostosta
2.4.5. Mikäli veneilijät kalastuksen tms. vuoksi jatkavat kautta, on aisat kuitenkin nostettava ennen rantavesien jäätymistä
2.4.6. Mikäli aisa tai aisat jäävät nostamatta, laskutetaan laituripaikan sekä viereisen laituripaikan haltijaa syyskokouksen säätämällä sakolla

2.5. Veneen satamatraileri, talvisäilytyspukki, muut tarvikkeet

2.5.1. Merkitään näkyvästi numerolapulla, jonka saa veneen laskun ja noston yhteydessä ja erikseen satamakapteenilta
2.5.2. Muut tarvikkeet merkitään nimellä

2.6. Laituri- ja telakointisopimuksen kuuluvia asioita

2.6.1. LT -sopimuksen haltija vastaa OTPS:n satamalle, telakalle tai niiden laitteille aiheuttamistaan vahingoista
2.6.2. Luvattomasti telakoitu vene tai vene, jota koskeva sopimus on irtisanottu, voidaan veneen omistajan / haltijan vastuulla ja kustannuksella kuljettaa pois telakka-alueelta
2.6.2.1 Mikäli OTPS:n katsastaja toteaa, että em. veteen laskettava tai poiskuljetettava vene on niin huonossa kunnossa, ettei se todennäköisesti tule kestämään siirtoa, voidaan vene hävittää purkamalla
2.6.2.2. OTPS ilmoittaa veneen kuljetuksesta pois telakka-alueelta tai hävittämisestä veneen tiedossa olevalle omistajalle / haltijalle sopimuksessa mainittuun osoitteeseen kirjatulla kirjeellä viimeistään 4 viikkoa ennen toimenpiteen suorittamista
2.6.3. Laituri- ja telakointisopimuksen haltija vastaa venepaikkamaksuista ja muista sopimusvelvoitteista myös siinä tapauksessa, että hän luovuttaa veneen toiselle. Vastuu on voimassa siihen saakka, kunnes vene on siirretty pois tai veneen uusi omistaja/haltija on solminut OTPS:n kanssa uuden venepaikkasopimuksen.
2.6.4. Sopimuksen tehnyt henkilö on velvollinen ilmoittamaan seuralle yhteystietojensa (sähköpostiosoite, puhelinnumero, maaposti yms.) muutoksista

3. Sähkön käyttö telakka-alueella

3.1. Normaali akkujen lataus ja lyhytaikainen sähkön käyttö sisältyvät LT -sopimukseen.

  • ylimääräisestä ja pidempiaikaisesta sähkön käytöstä on aina sovittava erikseen satamakapteenin kanssa
  • koskee telakka-alueella, myös halleissa tapahtuvaa veneiden kunnostus- ja rakennustöitä.

3.2. Laiturisähkön käytössä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Käytettävien kaapeleiden, jatkojohtojen ja jakokeskusten on oltava ehjiä ja ulkokäyttöön hyväksyttyjä.

3.3. Veneen maasähköjärjestelmissä on oltava vikavirtasuojat.

3.4. Veneen ollessa miehittämättä 230V:n sähkölaitteista vain akkulaturi saa olla käytössä.

  • sähkölämmitintä ei saa jättää päälle veneeltä poistuttaessa, jääkaapin tms. on käytettävä akulta tulevaa 12/24V -kytkentää.
  • poikkeuksena on tyhjennyspumppujen käyttö veneen ollessa uppoamisvaarassa, jolloin veneen aktiivisesta valvonnasta on omistajan huolehdittava

3.5. Mikäli veneilijä haluaa maksaa sähkön käytöstä mitattuun kulutukseen perustuen, on käyttäjän hankittava hyväksytty kulutusmittari, tällöin alku- ja loppulukemat vahvistaa satamakapteeni tai muu seuran toimihenkilö

3.6. Sähkön ensimmäisestä havaitusta väärinkäytöksestä seuraa sakko – toisesta väärinkäytöstä seurauksena on laituri-/ telakointipaikan menettäminen; lisäksi on korvattava arvioitu sähkön kulutus

3.7. Sähkön käyttömaksut vahvistetaan seuran syyskokouksessa

4. Katsastus

4.1. Seurassamme veneet on katsastettava vuosittain. Veneitä katsastavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on SPV -liiton myöntämä katsastajalupa. Veneiden katsastustiedot merkitään SPV:n Suuli-venerekisteriin. Veneiden tulee olla katsastettu kesäkuun loppuun mennessä. Keväisin katsastuspäällikkö antaa tarkennetut katsastusohjeet.

4.2. Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet (esim. sammutin) sekä mahdolliset seuran ja liiton painopistealueiksi määräämät kohdat. Katsastuksessa tarvitaan edellinen katsastuspöytäkirja (keltainen tarkastuslista) sekä venetodistus. Seuran laiturissa olevilla veneillä on oltava vastuuvakuutus, jonka voimassa oleva vakuuskirja tarkistetaan katsastuksen yhteydessä.

4.3. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on ollut vaurioituneena tai peruskorjattavana. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori

4.4. Veneitä joiden runkokatsastus ei ole voimassa, ei lasketa veteen, ennen kuin runkokatsastus on suoritettu.

4.4. 1.7. jälkeen seuran laiturissa ei saa olla LT -sopimuksen tehneiden seuran jäsenten katsastamattomia veneitä.

5. Vartiointi

5.1. Vartiovuorojen määräytyminen

5.1.1. OTPS:n venesatamassa ja telakka-alueella laituri- ja telakkapaikan lunastaneet jäsenet huolehtivat vartioinnista veneilykauden aikana.

5.1.2. Vartiovuorot alkavat 01.05. ja päättyvät 15.10. Satamapäällikkö tekee vartiovuorolistan, jossa laituri- ja telakointinumerointiin perustuvat vuorot vuosittain kiertävät kuukauden verran eteenpäin. Vuorolista julkaistaan jäsenkirjeessä sähköpostissa ja on nähtävissä vartiotornissa.

5.1.3. Vartiovuorojen määräytymisperuste on yksi vartiovuoro venettä tai satamassa säilytettävää laitetta kohti.

  • Yksi vene tai joku muu laite (traileri, ajoneuvo, yms.) telakoituna tai laiturissa => yksi vartiovuoro
  • Kaksi venettä tai kaksi muuta laitetta (traileria, ajoneuvo yms.) telakoituna tai laiturissa => kaksi vartiovuoroa
  • Kahta enempää vartiovuoroa ei määrätä

5.1.4. Vapautus vartiovuoroista myönnetään yli 75 vuotta täyttäneille tai muusta hyväksytystä syystä, jonka hallitus toteaa satamapäällikön esittelystä. Hakemus vapautuksesta on toimitettava satamakapteenille kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

5.1.5. Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa sakko sekä ylimääräinen vartiovuoro. Sakon määrä vahvistetaan seuran syyskokouksessa.